פרשת ויצא
בזכות מה זכה יעקב לנחלה בלי מיצרים?

 

פרשתנו פותחת בהבטחות שמקבל יעקב אבינו על הארץ ועל הזרע כמו שאר האבות. רק שלגבי יעקב, מוצאים אנו ביטוי מיוחד בהבטחת הארץ, שלא מצינו בשאר האבות. וכך כתוב בפרשתנו: "ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה" וכו' (כח, יד). ולומדת מכאן הגמרא בשבת (קיח.): "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה'...והאכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה וכו', ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". במה זכה יעקב אבינו לנחלה בלי מיצרים, יותר משאר האבות,ואיך זה קשור למי שמענג את השבת? הבית יוסף בתחילת סימן רמ"ב באורח חיים, מביא בשם מהר"י אבוהב, שזו מידה כנגד מידה. כיון שהוא מפזר מעות בלא שיעור לצורך שבת, כך יתנו לו נחלה בלי שיעור. והמהרש"א בחידושי אגדות על הגמרא הנ"ל מסביר, שכשם שהוא מענג שבת, שיש בזה נשמה יתירה שהיא מעבר לגבול הפיזי, כך יקבל שכר גדול בעולם הבא שהוא מעבר לשכר גשמי המוגבל בכמות ובאיכות. ונראה להוסיף, שהרי ידוע, שיעקב עסק הרבה בתורה וזו מידתו המיוחדת. וכן מובא ברש"י על הפרשה, בקשר לפסוק: "וישכב במקום ההוא" (כח, יא), שדווקא במקום ההוא שכב, אבל י"ד שנה ששימש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. נמצא, שהכוח המיוחד של יעקב אבינו, הוא לימוד התורה, ששקולה כנגד כל המצוות והחסדים, כולל הכנסת אורחים ועיון תפילה, שהם הכוחות המיוחדים של אברהם (הכנסת אורחים וחסד) ויצחק (עבודה ותפילה). כמו שאומרים בתפילה בבוקר, בברכות השחר: "ותלמוד תורה כנגד כולם". הכוח וההשפעה של לימוד התורה הוא בלתי ניתן להגדרה וצמצום. וידוע מה שאמרו חז"ל, שהתורה קדמה לעולם, ובאמצעותה נברא העולם וכו'. לכן יעקב קיבל בזכות לימוד התורה העצום שלו נחלה בלי מיצרים. ארץ ישראל שמתפשטת על כל העולם, ושכר רוחני וגשמי ללא הגבלה וצמצום. זו כוחה של תורה, להאיר את העולם כולו באור אלוקי ולהשרות שכינה בכל אתר ואתר. כך גם מי שמענג את השבת מעבר לשיעור המחוייב על פי ההלכה, הרי שהוא מתחבר לקדושת השבת שהיא מעין עולם הבא, ודבק בנצח. וזה הקשר ההדוק בין התורה והשבת – קדושה המדבקת את האדם העוסק ומקיים אותם – בקב"ה. ובזכות זה הוא זוכה לשכר ללא גבול בעולם הזה ובעולם הבא. זה גם הכוח המיוחד שמאפשר ליעקב להילחם בעשו וזרעו. וכן מובא ברש"י בפרשה, לגבי החלטת יעקב לעזוב את לבן וחרן ולחזור לארץ ישראל, לאחר שנולד יוסף (ל, כה), למרות ההתמודדות הקשה שמצפה לו עם עשו. כיון שיוסף הוא שטנו של עשו, ונמשל ללהבה, ויעקב עצמו הוא האש. כידוע, הלהבה היא התוצאה מהדלקת האש. בזכות האש יש להבה המתפשטת ומכלה הכל. וכתוב: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשו" (עובדיה א, יח).כידוע התורה נמשלה לאש, כמו שכתוב: "הלוא כה דברי כאש נאם ה'" (ירמיה, כג, כט). ולומדת מכאן הגמרא בברכות (כב.),שאין דברי תורה מקבלים טומאה, כשם שאש אינה מקבלת טומאה. לכן, רק התורה היא חוד החנית במלחמה נגד עשו, עמלק וזרעו. וזהו סוד כוחו של יעקב אבינו שזכה לו ולזרעו לנחלה בלי מיצרים.

שנזכה להתחזק בלימוד התורה בהתמדה ובשמחה, ונזכה לנחלה בלי מיצרים ולגאולה שלימה במהרה!


דיני הדלקת נרות שבת:

אמצוה גדולה להדליק נרות שבת. אמרו חכמים, שכל הזהיר בהדלקת נרות, יהיו לו בנים תלמידי חכמים.
ב. נאמרו שלושה טעמים להדלקת הנרות: 1. שלום בית, שלא יצטער בחושך ולא יתקל בחפצים ויפול. 2. עונג שבת, שיאכל לאור הנר, שזה נעים יותר.  3. כבוד שבת, להדליק נר ולהאיר את הבית לכבוד שבת. למעשה, ראוי לחשוש לכל הטעמים.
ג. נהגו להדליק שני נרות, כנגד זכור ושמור. ויש שנוהגות להדליק יותר, לפי מספר הנפשות בבית או אף יותר. 
ד. ניתן להדליק בשמן או בנרות. אצל עדות המזרח מקובל יותר להדליק בשמן, ואצל האשכנזים - בנרות. וכל אחד יעשה כמנהגו. העיקר שיהיו נרות מהודרים שידלקו יפה במשך שלוש שעות לפחות. שיהנה מהם בשעת הסעודה.
ה. מי שמתארח מחוץ לביתו לסעודת שבת, וחוזר לישון בביתו, ידאג להדליק בביתו נרות ארוכים או הרבה שמן, באופן שיראה אותם ויהנה מהם כשיחזור לביתו. אם חוזר מאוד מאוחר ויודע שלא יספיק לראות את הנרות, וגם לאחר השקיעה לא יהיה בביתו, ידליק במקום בו מתארח, למרות שחוזר לישון בביתו. וגם ידאג שיהיה אור בביתו, שיבוא ויוכל לראות ולהשתמש באור בכל חדרי הבית. 
ו. יש אומרים, שניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות בנורות חשמליות (המאירות באמצעות חוטי להט) או אף באור החשמל של הבית, במיוחד לטעם של שלום ביתו או עונג שבת. לטעם של כבוד שבת, נראה יותר שצריך נרות מיוחדות לכבוד שבת. ויש מחלקים בין חשמל או נורות חשמליות שמחוברות לזרם הראשי, שלא יוצאים בהם ידי חובה, כי הזרם מתחדש בכל רגע, וההדלקה מתחדשת מאליה, לבין נורות הפועלות עם סוללות או חשמל הפועל על ידי מצבר, שיוצא ידי חובה. ויש שסוברים שלא יוצא ידי חובה בחשמל מכל סוג שהוא. למעשה יש להדליק נרות רגילים לכתחילה. אך אם אין לו, או נמצא במקום שיש חשש לשריפה, יכול להדליק ולברך על נורות חשמל הפועלות עם סוללות ומעוצבות יפה לכבוד שבת.
ז. מעיקר הדין, גם גבר מצווה בהדלקת נר שבת מהטעמים הנ"ל, רק שהאשה מצווה יותר ויש לה זכות קדימה, כיון שהיא מצויה יותר בבית ועוסקת בצרכי הבית, וגם משום שהיא "כיבתה נרו של עולם" בחטא עץ הדעת. ולכן, אם האשה איננה בבית, כגון אם היא יולדת או חולה וכד' - ידליק הגבר בברכה. וכן גבר המתגורר לבדו - ידליק ויברך בעצמו. ואם האב והאם אינם בבית - תדליק הבת הגדולה או הבן הגדול בברכה.


שבת שלום ומבורך!!!


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים