האם מותר לאכול שום מרוסק וקפוא שעבר עליו לילה או ביצה ובצל קלופים שעבר עליהם לילה כשהם במקרר?


תשובה: במסכת נדה (יז.) מבואר בשם ר' שמעון בר יוחי, שאין לאכול שום, בצל וביצה קלופים, שעבר עליהם לילה, כיון ששורה עליהם רוח רעה ויש סכנה באכילתם. ואם שייר מעיקרן או קליפתן – מותר. כלומר, אם השאיר מעט קליפה או שערות שבראש השום או הבצל – מותר. אמנם יש לציין, שאיסור זה לא מובא ברמב"ם, בטור ובשו"ע, ויש טוענים, שלהלכה יש להתיר, כי אין רוח רעה מצויה בינינו בזה"ז. ובשו"ת יביע אומר (יו"ד ח"ב סי' ז'), האריך בעניין זה, והביא דעות בראשונים ובאחרונים, שכיום אין רוח רעה מצויה בינינו (הגהות מרדכי, רש"ל ועוד) ואין לחשוש לכל זה. אמנם יש שכתבו, שגם היום יש לחשוש לזה (תוס' ורא"ש), ולכן אין להקל בזה אא"כ יש הפסד מרובה. אמנם יש שהתירו מסיבות אחרות, כגון, כשמעורב בהם משהו אחר, כגון בסלט, או כבושים עם ירקות אחרים וכד'. וכן כשאינם ראויים לאכילה (אבקות שום וביצים) כמות שהם. ויש מתירים במבושלים, אך היתר זה נדחה שם. ויש אחרונים שמתירים לשים שמן או מלח או תבלין אחר בשום, הבצל וביצה הקלופים וזה מתיר אותם גם לכתחילה להשהותם קלופים בלילה. למעשה כתבו, לאסור להשהותם גם כשהם מרוסקים או קפואים כיון שהם ראויים לאכילה. לכן, בניד"ד, אין להשהות בלילה שום מרוסק, גם אם הוא קפוא ונמצא במקרר ו במקפיא. שכן בגמ' הנ"ל, נאמר במפורש, שגם אם הם נמצאים בכלי סגור, עדיין רוח רעה שורה עליהם. לכן הפיתרון, לשים על השום שמן או מלח (אפילו מעט) או להשאיר מעט קליפה או שערות, או לערב בדבר אחר.


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים