פרשת בהר בחקותי

החיבור לארץ ישראל כבסיס לקיום תורה ומצוות

 

בדרך כלל מקובל לחשוב, ששמירת תורה ומצוות זה תנאי לישיבה בארץ. וזה כמובן נכון ומקובל, שהרי רואים בתורה ובנביאים, שהגלות באה כתוצאה מזלזול בתורה ומצוות, במיוחד בעבירות חמורות, כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גם בפרשתנו, בחקותי, רואים שגלות באה ח"ו, כתוצאה מאי הליכה בחוקות התורה. אך נראה, שישנו גם תהליך הפוך. ולא בכדי, פרשת בהר קודמת לפרשת בחקותי. פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה, שהיא מצוה שמחדדת ומעמיקה את הקשר בין האדם לארץ. "ושבתה הארץ שבת לה'". על ידי השביתה בשנה השביעית מעבודת הקרקע, אנו חושפים את המשמעות הפנימית של הקשר לארץ ישראל. הקשר והחיבור לארץ אינו חיצוני ואינו ונובע רק מהמימד הפיזי של העבודה החקלאית, כפי שנראה לעין במשך שש שנים של עבודת הקרקע. שנה אחת, שהיא שנת השמיטה, אנו שובתים ממלאכת הקרקע, חוץ מפעולות מסויימות, ומצהירים בכך, שאנו מחוברים לארץ ישראל ואדמתה, לא מכח עבודת האדמה וההתיישבות בארץ, אלא מכח ההבטחה האלוקית ורצון ה', שבחר בארץ ישראל. אם כי בודאי ישנה מצוה לנטוע ולזרוע ולהתיישב בארץ. הארץ היא קדושה בעצמותה, אך מכוח ההבטחה האלוקית ורצון ה'. ולכן גם הקיום הכלכלי בשנה השביעית והשנים שאחריה, הוא מכוח השגחת ה', שנותן ברכה מיוחדת דווקא לשומרי השמיטה: "וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית, ועשת את התבואה לשלש השנים" (ויקרא, כה, כא). אדם שנמצא בארץ אך לא מחובר אליה בנימי נפשו, מאבד את הקשר האמיתי לארץ וההשפעה הרוחנית של ארץ ישראל. כמו שנאמר בתלמוד: "אוירא דארץ ישראל מחכים". הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, כותב בתחילת הספר "אורות", שארץ ישראל אינה קנין חיצוני לאומה אלא חבוקה בסגולות פנימיות מיוחדות. לכן פרשת בהר, שמדברת על מצות השמיטה, קודמת לפרשת בחקותי, שמדברת על הברית בין עם ישראל לקב"ה בשמירת תורה ומצוות, והשפעתה על המצב הכלכלי והבטחוני בארץ. הבסיס לשמירת תורה ומצוות – התיישבות בארץ ישראל עם חיבור פיזי ורוחני לארץ. לכן אמרו חז"ל, בהתבסס על הפסוקים בפרשה: "שכל הדר בארץ ישראל - אני לו לאלקים, וכל היוצא ממנה, כעובד עבודת כוכבים" (רש"י, כה, לח). ידועים דברי הרמב"ן ורש"י על התורה, שקיום מצוות בחו"ל, היא מתוקף סמלי של "הציבי לך ציונים". לא לשכוח את המצוות. אבל אין קיום מלא של מצוות בחו"ל. לכן יעקב נשא שתי אחיות, ועמרם נשא את יוכבד דודתו ועוד. כל זה היה בחו"ל. לכן, צריך להתריע על תרבות הטיולים בחו"ל של אנשים שומרי תורה ומצוות, שאינם ערים למהות הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. כאילו להיות בארץ ובחו"ל זה אותו דבר, העיקר שהבית בארץ ישראל, וחוזרים לארץ בתום הטיול. הולכים, כביכול, לראות את העולם הגדול. לא רק שעוברים על ההלכה של איסור יציאה לחו"ל שזה דבר חמור מאוד כנ"ל, אלא אינם מבינים מה זה אויר וקדושה של ארץ ישראל. כל רגע של ישיבה בארץ, ישנו קיום של מצוה מן התורה - ישיבת ארץ ישראל, שהיא שקולה כנגד כל המצוות (ע' שו"ת יחו"ד ח"ה, נז). ישנם מקרים שהתירו לצאת לחו"ל על מנת לחזור בהקדם, אם אין ברירה – פרנסה, נשיאת אשה, אם אינו מוצא בארץ, ולימוד תורה, אם אינו מוצא בארץ (דבר שלא שייך היום). ולכהנים יש איסור חמור יותר, מצד טומאת ארץ העמים (שו"ע יו"ד סי' שעב, א).

יהי רצון שנתחזק בקשר לארץ ישראל, מתוך אהבה ושמחה, ומתוך כך נקיים תורה ומצוות באהבה ושמחה, ונזכה לכל הברכות ולגאולה שלימה, אמן!


הלכות חג השבועות:

א. ביום החמישים של ספירת העומר, בתאריך ו' בסיון, חל חג השבועות, שהוא חג מתן תורה. 
ב. נוהגים להיות ערים כל הלילה, ועוסקים בתורה, כהכנה למתן תורה שהיה בבוקר, וכתיקון למציאות של ליל מתן תורה, שעם ישראל ישן כרגיל ולא קם מוקדם לקבל התורה עד שהעירם הקב"ה בקולות וברקים. ולכן נקרא לילה זה - "תיקון שבועות". עדות המזרח, נוהגים לומר תיקון מיוחד בלילה זה, על פי הספר קריאי מועד. והאשכנזים לומדים תורה כרגיל. וראוי לעסוק בהלכות החג וענייניו, כמו שמופיע בסוף מסכת מגילה, שמשה תיקן לישראל שיהיו עוסקים בהלכות החג בחג וקוראים בתורה בעניינו של החג.
ג. יש נוהגים שלא ללמוד תורה שבכתב (תנ"ך) בלילה על פי המדרש והקבלה, אך בליל שבועות מותר לכתחילה לעסוק בתורה שבכתב הכלולה בתיקון, למי שנוהג לאומרו. וראוי לקיים שיעורים בבתי הכנסת ובתי המדרש כל הלילה לעורר אנשים ללימוד תורה ולזכות את הרבים. כמובן שישנה חובה קדושה לעסוק בתורה גם במשך היום, כי עיקר היום הוא מתן תורה, אך יש יש לקיים גם עונג יום טוב ושמחת החג, כמו שאמרו חז"ל: "חציו לה' וחציו לכם". 
ה. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, זכר לתורה שניתנה בחג זה, כי התורה נמשלה לחלב, ונאמרו עוד טעמים לזה. ומצוה לאכול בשר ולשתות יין בחג, לכן, ראוי לאכול מאכלי חלב בלילה ובשר ביום, כי כבוד היום קודם לכבוד הלילה. ויש אוכלים בערב וביום מאכלי חלב, ואחר כך מאכלי בשר, לאחר קינוח והדחת הפה. 
 

 

 

שבת שלום ומבורך!

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים