שו"ת ספירת העומר 

תספורת וגילוח, יציאה לים ולבריכה, ברכת שהחיינו על פרי ועל בגד חדששאלה: האם מותר לנשים להסתפר בימי ספירת העומר?

תשובה: לספרדים מותר, לאשכנזים אסור, מלבד שיער של צדעיים, היינו השערות שאינן נכנסות לכיסוי הראש (לנשים נשואות).


שאלה: האם מותר לספר קטנים בספירת העומר?

תשובה: קטנים שאינם בני חינוך מותר, אם הם בני חינוך אסור.


שאלה: האם מותר להתגלח בימי ספירת העומר?

תשובה: דין גילוח כדין תספורת ואסור. ויש מתירים להתגלח בשעת הצורך ביום שישי לכבוד שבת. למעשה, אין למחות במי שנוהג כך, אך אין לנהוג כך לתחילה אף במקום הצורך.

שאלה: האם מותר ללכת לים ולבריכה ולטיולים בימי הספירה?

תשובה: כן, לא נהגו בזה איסור רק בימי בין המיצרים בתקופה מסויימת עם מנהגים שונים.

שאלה: האם מותר לקנות בגדים חדשים בימי הספירה ולברך שהחיינו? ומה הדין באכילת פרי חדש עם ברכת שהחיינו?


תשובה: לגבי פרי חדש, לרוב הדעות מותר לברך שהחיינו בימי הספירה. כי רק בימי בין המיצרים נהגו שלא לברך שהחיינו על פרי חדש, משום שמדובר בימי אבילות על חורבן בית המקדש. לגבי בגדים חדשים שהם משמחים יותר, ואינם צורך קיומי וגופני כמו פרי חדש, נחלקו הפוסקים. יש מתירים, ויש מחמירים ללבוש בשבתות של ימי הספירה ולברך שהחיינו ולא בימי החול. ויש מתירים אף לתחילה ללבוש בגדים חדשים ולברך שהחיינו, כי השו"ע לא הביא דין זה להלכה, כמו שהביא בהלכות בין המיצרים (סימן תקנ"א סע' י"ז), שטוב ליזהר מלברך שהחיינו על בגד או פרי חדש. למעשה, הרוצה להקל בזה יש לו על מי לסמוך, ולברך שהחיינו על בגד או כלי חדש בימי הספירה.


(מקורות: מ"ב סי' תצג, סק"ב. סידור פסח כהלכתו ח"ב עמ' קעה-קעו אות יז, ובהערה 57. חזון עובדיה – יום טוב, עמ' רנט-רסא. אור לציון ח"ג עמ' קפד אות ב, ובהערה שם).

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים