פרשת "וירא"

פרשת וירא פותחת בהתגלות ה' לאברהם, מבלי שה' יגיד לו כלום. אז למה הוא התגלה אליו? ולמה דווקא כשהוא יושב פתח האוהל כחום היום?
רש"י פירש, שה' בא לביקור חולים אצל אברהם. וחז"ל הוסיפו במסכת סוטה (יד.), שכתוב: "אחרי ה' אלקיכם תלכו", וכי אפשר להידבק בשכינה?! אלא הלך אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מבקר חולים, כמו אצל אברהם - אף אתה בקר חולים. מה הוא מלביש ערומים אף אתה תעשה כן וכו'. וגם הרמב"ם בספר המצוות, מונה זאת כמצוות עשה, לידבק במידותיו של הקב"ה. לפי זה, אפשר להסביר את הפסוק הראשון בפרשה: "וירא אליו ה' באלוני ממרא" - "והוא יושב פתח האהל כחום היום". בגלל שאברהם נדבק במידותיו של הקב"ה, להכניס אורחים ולהיטיב עמם, אפילו שהיה בן תשעים ותשע, וביום השלישי למילתו, ובפתח של האוהל בשיא החום - בגלל זה התגלה אליו ה'. למדנו, שכדי להגיע לדבקות מוחלטת בקב"ה, צריך להידבק במידותיו של הקב"ה. ודווקא בדברים אנושיים פשוטים, מגיעים למעלה רוחנית גבוהה. ואבות סימן לבנים. שנזכה כולנו ללכת אחר מידותיו של הקב"ה ולהידבק בו, ומתוך כך נזכה לכל טוב, ברכה והצלחה!


הלכות תפילה:
א. יש לעשות הכנות מיוחדות לפני כל תפילה: להתפנות ולבדוק עצמו, אם צריך לשירותים. כי כל המתפלל וצריך לנקביו - תפילתו תועבה וחוזר ומתפלל (במקרים מסויימים). וכתוב: "היכון לקראת אלקיך ישראל".
ב. ירחץ ידיו לפני כל תפילה, במיוחד לפני מנחה וערבית, כי בשחרית נוטל ידיו בכל מקרה כשקם ממיטתו.
ג. יתפלל מתוך שמחה של מצוה, כמו לימוד תורה, ולא מתוך שחוק וקלות ראש.
ד. יסיר כל המחשבות הטורדות אותו, ויכוון וירגיש שעומד לפני מלך מלכי המלכים.
ה. יתפלל מתוך הלכה פסוקה, ולא מתוך ספקות ובירורים הלכתיים, שלא ייטרד בתפילה.


שבת שלום ומבורך!

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים