שו"ת פרשת זכור

שאלה: מי שאין לו מניין, כגון חייל בצבא, או חולה שאינו יכול ללכת לבית הכנסת, האם יכול לקרוא בחומש רגיל או צריך לקרוא דווקא בספר תורה כשר? ובכלל, האם מן התורה מצות הזכירה היא דווקא בספר תורה או גם בחומש רגיל?

תשובה: לכתחילה צריך לקיים מצות עשה של זכירת עמלק במניין עשרה ובספר תורה כשר. יש אומרים שהצורך במניין הוא מדאורייתא ויש אומרים שהוא מדרבנן, וכן הלכה. אבל עצם הזכירה מהתורה חייבת להיות בקריאה מספר תורה כשר ולא מחומש. וכן דורשת הגמרא במסכת מגילה (יח.) מהפסוק: "כתוב זאת זכרון בספר". לכן יש לעשות מאמץ, להשתתף במניין בשבת זכור, לקיים מצות עשה מהתורה. מי שאין לו מניין או ספר תורה כשר, כגון חייל בצבא, חולה וכד', יכול לקיים את המצווה בשבת פרשת כי תצא, שבסופה מופיעה פרשת זכור. רק שיודיע לבעל הקורא שיתכוון להוציאו ידי חובת פרשת זכור, והוא גם יתכוון לצאת ידי חובה. וראוי שהגבאי יבקש מבעל הקורא להתכוון להוציא את כל מי שלא יצא בשבת זכור, ושכל מי שלא יצא או יצאה יתכוון לצאת ידי חובה. בעיקרון, אפשר תמיד להוציא ספר תורה ולקיים המצוה בעשרה בכל ימי השנה. שכן מהתורה, לא קבוע זמן למצות זכור.

(מקורות: שו"ע או"ח סי' תרפ"ה, ז' ובמ"ב שם).

שאלה: האם מותר לנער בר מצוה שקורא פרשת תצוה, לקרוא גם את פרשת זכור למפטיר, ולהוציא את הציבור ידי חובת קריאת זכור מהתורה:


תשובה: אסור לו לקרוא לציבור בפרשת זכור, כיוון שזו מצוה דאורייתא, ובמצוה דאורייתא אין חזקה שהביא שתי שערות שזה סימן הגדלות השלם (הלכה למשה מסיני), למרות שהגיע לכלל שנים של גדלות. רק אם התמלא רוב זקנו, יש חזקה שהביא שתי שערות ויכול להוציא גם במצוה מהתורה. וזה תלוי כל אחד בזמנו, האם נתמלא רוב זקנו (בדרך כלל, זה אמור להיות בסביבות גיל שמונה עשרה-עשרים). וכ"ש שאין להעלות קטן לקרוא בפרשת זכור, גם לנוהגים להעלות קטן לתורה.

כמו כן אין להם לקרוא פרשת פרה, שיש אומרים שגם היא מהתורה.


שאלה: מי שיכול לבחור באפשרות לשמוע פרשת זכור במניין או לשמוע קריאת מגילה במניין, במה יבחר? (כגון חייל שצפוי לקבל שחרור בשבת זכור או בפורים, ובצבא אין לו מניין לשמוע מגילה או קריאת פרשת זכור במניין).

תשובה: נחלקו בכך האחרונים. בעל תרומת הדשן אומר, שעדיף לשמוע פרשת זכור במניין, ומגילה יכול לצאת גם ביחיד. ואילו המגן אברהם אומר, שעדיף לשמוע מגילה בציבור, ואילו מצות זכור יכול לקיים ביום הפורים בבוקר, בתפילת שחרית בקריאת פרשת "ויבא עמלק", ששם מוזכרת מלחמת עמלק בזמן התרחשותה, והחובה למחות זכר עמלק. רק יודיע לבעל הקורא שיכוון להוציאו והוא יתכוון לצאת.  למעשה, המשנה ברורה נוטה לשיטת תרומת הדשן, כי לא ברור שיכול לצאת ידי זכירה בפרשת "ויבא עמלק" (אא"כ מתכוון לצאת ידי המצוה בפרשת כי תצא, שם מופיעה פרשת זכור, כנ"ל).


(מקורות: שו"ע או"ח סי' תרפ"ה, ז' ובמ"ב שם סקט"ז).


שאלה:האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור בשבת שלפני פורים?

תשובה: נחלקו בכך הפוסקים. מצד אחד, יש לומר שחייבות, כיון שמן התורה אין זמן קבוע לזכירת מעשה עמלק (שו"ת בנין ציון בשם הגאון רבי נתן אדלר). ומאידך, הזכירה נובעת מהמלחמה בעמלק ויש מצוה להלחם בעמלק, ונשים לאו בנות מלחמה (ספר החינוך). למעשה, ראוי ונכון שנשים תבאנה לשמוע פרשת זכור בבית הכנסת. ומותר להוציא ספר תורה ולקרוא לנשים, כשיש עשר נשים. ועדיף שיהיו שם עשרה גברים.


(מקורות: חזון עובדיה-פורים, עמ' ט-יא).


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים